Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

lut

Dopuszczenie i wprowadzenie 110.000 akcji emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że w dniu 22 lutego 2008 r. zgodnie z uchwałą nr 145/2008, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., działając na podstawie  uchwały nr 492/2006 Zarządu Giełdy z dnia 6 grudnia 2006 r. oraz § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, postanowił wprowadzić z dniem 25 lutego 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 110.000 akcji zwykłych na okaziciela  o wartości nominalnej 0,01 EUR. Wprowadzenie wyżej wskazanych akcji Spółki do obrotu nastąpi pod warunkiem dokonania w dniu 25 lutego 2008 r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem NL0000687309.