Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

lut

Raport bieżący nr.9/2008 z dnia 25 lutego 2008 r.: REJESTRACJA 110.000 AKCJI NOWEJ EMISJI SPÓŁKI W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że zgodnie z komunikatem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 lutego 2008 r., zgodnie z uchwałą nr 670/06 Zarządu Krajowego Depozytu z dnia 4 grudnia 2006 r. oraz na wniosek Spółki, w Krajowym Depozycie zarejestrowano 110.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda, oznaczonych kodem NL0000687309.

 

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik