Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

lut

Raport bieżący nr 10 /2008 z dnia 26 lutego 2008 r.: NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBY OBOWIĄZANE DO PRZEKAZANIA TAKIEJ INFORMACJI

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2007 z 13 grudnia 2007 r. Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 26 lutego 2008 r. Spółka została poinformowana przez wszystkich członków Zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt 4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) – akcjonariusza większościowego Spółki - I.T. International Theatres Ltd. z siedzibą w Herzlia Pituah, Izrael, 109.000 akcji zwykłych Spółki.

 

Akcje Spółki zostały nabyte przez I.T. International Theatres Ltd. od tych uczestników Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”), którzy sfinansowali wykonanie opcji w ramach Programu z ceny uzyskanej ze sprzedaży akcji na rzecz I.T. International Theatres Ltd.

 

Akcje zostały nabyte w transakcjach poza rynkiem regulowanym zgodnie z postanowieniami umów sprzedaży zawartych w dniu 4 grudnia 2007 r. pomiędzy uczestnikami Programu a I.T. International Theatres Ltd.

 

Cena nabycia każdej akcji (34 zł) to cena, którą I.T. International Theatres Ltd. uzyskało z tytułu sprzedaży akcji w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonanej w dniu 6 grudnia 2007 r. Nabycie wyżej wskazanych akcji przez I.T. International Theatres Ltd. stanowi transakcję powiązaną bezpośrednio ze sprzedażą przez I.T. International Theatres Ltd. 109.000 akcji Spółki (zob. raport bieżący nr 42/2007 z 13 grudnia 2007 r.).

 

 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Israel Greidinger – członek zarządu, pełnomocnik