Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

lut

Raport bieżący nr 11 /2008 z dnia 29 lutego 2008 r.: Nabycie znacznego pakietu akcji Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 28 lutego 2008 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK AIB Asset Management SA o następującej treści:

 

„Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji, rozliczonych w dniu 25 lutego 2008 roku, klienci Spółki stali się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Cinema-City International N.V.

Przed zwiększeniem udziału, o którym mowa powyżej, klienci BZ WBK AIB Asset Management S.A. na rachunkach papierów wartościowych objętych umowami o zarządzanie posiadali 2 530 638 akcji spółki co stanowi 4,98% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2 530 638 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Cinema-City International N.V.

W dniu 25 lutego 2008 roku na rachunkach papierów wartościowych klientów BZ WBK AIB Asset Management S.A. objętych umowami o zarządzanie znajdowało się łącznie 2 542 345 akcji, co stanowi 5,001% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2 542 345 głosów, co stanowi 5,001% udziału w ogólnje liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Cinema-City International N.V.

Ponadto BZ WBK AIB Asset Management S.A. informuje, iż BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których organem jest Towarzystwo (dalej: "Fundusze") spółce BZ WBK AIB Asset Management S.A. W związku z powyższym, w przypadku posiadania przez Fundusze akcji spółki Cinema-City International N.V., BZ WBK AIB Asset Management S.A. zobowiązane jest uwzględnić je w zawiadomieniu.”

 

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik