Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
05

maj

Raport bieżący nr 20/2008 z dnia 5 maja 2008: Nabycie akcji Spółki przez osobę obowiązana do przekazania takiej informacji

 

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 5 maja 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi) 2 000  akcji zwykłych Spółki po kursie 26,30 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 28 kwietnia 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 2 maja 2008r.
 
 

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.