Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

maj

Nabycie znacznego pakietu akcji Cinema City International NV (23.05.2008)

 

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 22 maja 2008 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) o następującej treści:
 
„Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, Arka BZ WBK Zrównoważony Funduszu Inwestycyjnego Otwartego oraz Lukas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwanych Funduszami) zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji, rozliczonych w dniu 20 maja 2008 roku, wymienione Fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Cinema-City International N.V.
Przed zwiększeniem udziałów na rachunkach Funduszy znajdowało się 2 531 049 akcji spółki co stanowi 4,98% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2 531 049 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 4,98% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Cinema-City International N.V.
W dniu 20 maja 2008 roku na rachunkach papierów wartościowych Funduszy znajdowało się łącznie 2 661 049 akcji, co stanowi 5,23% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 2 661 049 głosów, co stanowi 5,23% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Cinema-City International N.V.
Ponadto Towarzystwo informuje, iż w trybie określonym w art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku - o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Funduszy spółce BZ WBK AIB Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. W związku z powyższym, na BZ WBK AIB Asset Management S.A. również ciąży obowiązek informacyjny związany z nabyciami akcji, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu.