Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
05

cze

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

 

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki („Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:
(A)        Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2008 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie przy ul. Wołoskiej 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów). Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego; oraz
(B)        Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Rejestracja obecności akcjonariusza będzie odbywała się od godz. 14:30 do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem, odpowiednio, Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji obecności w innym czasie.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1.         Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.         Omówienie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r., obejmująca sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3.         Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007(*).
4.         Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy.
5.         Podział zysku netto za rok obrotowy 2007(*).
6.         Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2007(*).
7.         Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2007(*).
8.         Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007(*).
9.         Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008(*).
10.      Powołanie pięciu (5) członków Rady Nadzorczej.(*)
11.      Pozostałe kwestie.
12.      Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.
Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiada porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, za wyjątkiem podejmowania uchwał.
Rejestracja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy/Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 23 czerwca 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki:
·               w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) albo
·               w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00)
przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, pod warunkiem, że nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W celu udziału we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, akcjonariusz powinien złożyć w Spółce imienne świadectwo depozytowe w oryginale nie później niż 20 czerwca 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego).
Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy/Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.
Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
W celu ułatwienia akcjonariuszom rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał, na stronie internetowej Spółki (www.cinemacity.nl – Relacje Inwestorskie) zostaną udostępnione materiały przygotowane na Wstępne Walnego Zgromadzenie i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, zawierający wyjaśnienia oraz podstawę prawną dla proponowanych uchwał, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje , (iii) wzór pełnomocnictwa (w tym wzór pełnomocnictwa do głosowanie korespondencyjnego), oraz (iv) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki.
Ponadto Raport Roczny za rok obrotowy 2007 w wersji drukowanej zawierający sprawozdanie finansowe zostanie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam oraz w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będzie dostępny do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie później niż w dniu 13 czerwca 2008 r.
Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Zarządu Spółki pod jeden z następujących adresów:
 

W Holandii:
Cinema City International N.V.
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3603
email: mballan@cinemacity.nl
W Polsce:
Cinema City International N.V.
na adres: Cinema City Poland sp. z o.o.
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: 48 22 566 69 84
email: j.kotlowska@cinema-city.pl

z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V.
******
 
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 ze zm.).