Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

cze

Raport biezacy nr 25/2008 z dnia 25 czerwca 2008: NABYCIE AKCJI SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ OBOWIĄZANĄ DO PRZEKAZANIA TAKIEJ INFORMACJI

 

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 25 czerwca 2008 r. Spółka została poinformowana przez dwóch członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi) 1 918  akcji zwykłych Spółki po kursie 25,50 zł za akcję. Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w transakcji zwykłej sesyjnej, która została dokonana 20 czerwca 2008 r. Rozliczenie transakcji nastąpiło 25 czerwca 2008r.
 
 
 
 
 
Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 
 
 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Nissim Nisan Cohen, pełnomocnik