Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
02

lip

Raport bieżący nr 29/2008 z dnia 1 lipca 2008 : Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

 

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.
Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 16.624.000 EUR za rok obrotowy 2007 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2007 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
******
 
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2007.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
******
 
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
 
w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie ponownego powołania Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Colemana K. Greidingera na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
 
 
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie ponownego powołania Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Arthura F. Pierce’a na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
 
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 30 czerwca 2008 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie ponownego powołania Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Scotta Rosenbluma na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
 
 
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 9 z dnia 30 czerwca 2008 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie ponownego powołania Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Caroline Mary Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
 
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 10 z dnia 30 czerwca 2008 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
 
w sprawie ponownego powołania Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Petera Johna Weishuta na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)
 
Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik