Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
02

lip

Ponowne powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (1 lipca 2008)

 

 
Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 30 czerwca 2008 r. w Rotterdamie powołało ponownie następujące osoby na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:
1.     Pan Coleman K. Greidinger;
2.     Pan Arthur F. Pierce;
3.     Pan Scott Rosenblum;
4.     Pani Caroline Mary Twist;
5.     Pan Peter John Weishut.
 
Ad 1
1)       data powołania osoby nadzorującej:
30 June 2008
2)       imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Coleman K. Greidinger
3)       wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4)       posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
 
Coleman Greidinger jest obywatelem Izraela i został powołany do Rady Nadzorczej w 2004 r. Obecnie pełni obowiązki jej Przewodniczącego, jest także członkiem Komitetu Audytu. W 1958 r. założył spółkę Israel Theatres Limited i od tamtej pory pełnił funkcje zarządzające w tej spółce oraz spółkach z nią stowarzyszonych. Był również prezesem izraelskiego Variety Club i jest członkiem Międzynarodowej Rady Variety Clubs. Od 1951 r. jest rotarianinem, w latach 1960-61 był prezesem Rotary Club w Hajfie, a przez ostatnie 50 lat jest gubernatorem dystryktu Rotary Club w Izraelu. Pan Greidinger jest od 50 lat konsulem honorowym Norwegii w Hajfie i Północnym Izraelu. Jest członkiem rady Technion University w Hajfie, a do niedawna także Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Jest ojcem Mosze oraz Izraela Greidingerów.
 

5)       wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
 
Nie dotyczy
 
6)       informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
 
Nie dotyczy
Ad 2
1)       data powołania osoby nadzorującej:
30 June 2008
2)       imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Arthur F. Pierce
3)       wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4)       posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej
 
Artur Pierce jest członkiem Rady Nadzorczej od 2004 r., a od listopada 2006 r. członkiem Komitetu ds. wynagrodzeń i Komitetu ds. powoływania i mianowań. Od 1996 r. do chwili obecnej pełni funkcję konsultanta, świadcząc usługi w zakresie międzynarodowej dystrybucji filmów. W latach 1954 -1972 zajmował kierownicze stanowiska w Columbia Pictures International, Paramount Pictures International oraz Cinema International Corporation. Od 1972 do 1993 r. był Wiceprezesem na Europę w Warner Brothers Theatrical Distributions, zaś od 1993 r. do 1996 r. Starszym Wiceprezesem w European Theatrical Distributions Time Warner Entertainment. Obecnie pan Pierce jest dyrektorem Luna Productions, Limited, brytyjskiej filii New Regency Productions, Inc., oraz Prezesem Frank Pierce Partners, International Theatrical Representation. Jest absolwentem Boston College w USA.

Arthur Pierce spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.
 
5)       wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
 
Nie dotyczy
6)       informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
               
Nie dotyczy
 
Ad 3
1)       data powołania osoby nadzorującej:
30 June 2008
2)       imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Scott Rosenblum
3)       wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4)       posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
 
Scott Rosenblum został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 r., a w listopadzie 2006 r. Przewodniczącym Komitetu ds. wynagrodzeń i Komisji ds. powoływania i mianowań. Jest również członkiem Komitetu Audytu. Jest adwokatem oraz członkiem Rady Adwokackiej w Nowym Jorku. Od dziesięciu lat jest wspólnikiem w nowojorskiej firmie prawniczej Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, gdzie od 1993 r. do 2000 r. był wspólnikiem zarządzającym, zaś obecnie jest dyrektorem działu korporacyjnego i członkiem komitetu wykonawczego. Jest także dyrektorem Temco Service Industries, Inc., a do czerwca 2007 r. pełnił tę funkcję w Escala Group Inc.. Jest doradcą prawnym Israel Theatres Limited, pośredniego udziałowca Spółki.

5)       wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
 
Nie dotyczy
 
6)       informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
 
Nie dotyczy
 
Ad 4
1)       data powołania osoby nadzorującej:
30 June 2008
2)       imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Caroline Mary Twist
3)       wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4)       posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:
 
Caroline Twist została członkiem Rady Nadzorczej w 2004 r., zaś od listopada 2006 r. wchodzi w skład Komitetu ds. wynagrodzeń. W latach 1978 -1998 pracowała w ABC/Thorn EMI oraz CIC Theatres na różnych stanowiskach kierowniczych, m. in. jako kierownik regionu West End i Kierownik ds. nowych projektów. Od 1989 r. pracuje w Pacer CATS, spółce będącej głównym dostawcą systemów komputerowej sprzedaży biletów w USA i Europie. Obecnie jest wiceprezesem ds. sprzedaży biletów.
 
Pani Twist spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki.


5)       wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
 
Nie dotyczy
6)       informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników
Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
 
Nie dotyczy
Ad 5
1)     data powołania osoby nadzorującej:
30 June 2008
2)     imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Peter John Weishut
3)     wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej
4)     posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Peter Weishut został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 r., zaś od listopada 2006 r. wchodzi w skład Komitetu ds. powoływania i mianowań. W latach 1969 - 1997 pracował na stanowisku dyrektora w Akzo Nobel w Holandii i Japonii. Od 1997 r. do 1999 r. pracował w Holandii jako doradca ds. zarządzania w spółce Rafino, produkującej karmę dla zwierząt. W latach 1999 – 2001 był skarbnikiem fundacji związanej z obchodami 400-lecia stosunków między Holandią a Japonią.
 
Pan Weishut spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki
 
5)     wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:
 
 
Nie dotyczy
6)     informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:
 
Nie dotyczy
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 22   rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 
Signatures of persons authorized to represent the Company:
Nissim Nisan Cohen, proxy