Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
01

sie

Raport bieżący nr 43/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r.:NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

 

Rada Nadzorcza spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki („Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2008 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.
Rejestracja obecności akcjonariusza będzie odbywała się od godz. 14:30 do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji po tym czasie.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1.             Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2.             Powołanie trzech (3) członków Zarządu i powierzenie im odpowiednich funkcji (*)
3.             Pozostałe kwestie.
4.             Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Powołanie każdego członka Zarządu będzie wymagało podjęcia odrębnej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Z uwagi na ograniczony zakres porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka postanowiła nie zwoływać wstępnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w Warszawie. Jednakże, na wniosek akcjonariuszy Spółka może zorganizować konferencję telefoniczną z ich udziałem. Informacje o terminie konferencji telefonicznej, jeżeli konferencja taka zostanie zorganizowana, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cinemacity.nl w dziale Relacje Inwestorskie.
Rejestracja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 18 sierpnia 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki:
·               w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) albo
·               w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00)
przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem, że nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Prawo do udziału w Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie.
Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie przesyłając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa do biur Spółki w Holandii bądź w Polsce na adresy wskazane powyżej.
Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy
W celu ułatwienia akcjonariuszom rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał, na stronie internetowej Spółki (www.cinemacity.nl – w dziale Relacje Inwestorskie) zostaną udostępnione materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, zawierający wyjaśnienia oraz podstawę prawną dla proponowanych uchwał, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje , (iii) wzór pełnomocnictwa (w tym wzór pełnomocnictwa do głosowanie korespondencyjnego), oraz (iv) informacje na temat kandydatów na członków Zarządu.
Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie później niż w dniu 8 sierpnia 2008 r.
Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl (w dziale Relacje Inwestorskie). Jakiekolwiek pytania związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Dyrektora Relacji Inwestorskich Spółki pod następujący adres:
 
Cinema City International N.V.
na adres: Cinema City Poland sp. z o.o.
ul. Fosa 37
Warszawa
Faks: 48 22 566 69 84
Do wiadomości: Joanna Kotłowska
email: j.kotlowska@cinema-city.pl
z adnotacją: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V.
 
Ponadto Spółka informuje, że kandydaci na członków Zarządu: Pan Moshe Greidinger, Pan Israel Greidinger oraz Pan Amos Weltsch, którzy 18 czerwca 2004 r. zostali powołani do Zarządu na
4-letnią kadencję, obecnie działają jak zarząd Spółki bez formalnego powołania. Ponieważ mandat członków Zarządu do pełnienia ich funkcji wygasł, powołanie na kolejną kadencję stanowi przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 
******
 
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 20o5 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.).