Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
08

sie

Raport bieżący nr 44/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r.: Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia projekty uchwał, jakie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki („NWZ”), które odbędzie się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego.


Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu lub na NWZ, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 przed rozpoczęciem odpowiednio NWZ i będzie trwała do godz. 15:00 w tym dniu.


W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na NWZ, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na NWZ Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.cinemacity.nl (w dziale „Relacje Inwestorskie”) dokumenty przygotowane dla celów NWZ, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.


Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Moshe Josepha Greidingera na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Moshe Josepha Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Wykonawczego..
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Israela Greidingera na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Finansowego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Israela Greidingera na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Finansowego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Amosa Weltscha na członka Zarządu Spółki oraz powierzenie mu pełnienia funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego
____________________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Amosa Weltscha na członka Zarządu Spółki na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały oraz powierzyć mu pełnienie funkcji Głównego Dyrektora Operacyjnego.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik