Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

sie

Raport bieżący nr 48/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r.: Ponowne powołanie członków Zarządu Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („NWZA”), które odbyło się 25 sierpnia 2008 r. w Rotterdamie powołało ponownie następujące osoby na stanowisko członka zarządu na czteroletnią kadencję:

1. Pan Moshe J. Greidinger;
2. Pan Amos Weltsch;
3. Pan Israel Greidinger;


Pan Moshe J. Greidinger

1) data powołania osoby zarządzającej:
25 sierpnia 2008

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Moshe J. Greidinger

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Zarządu, Główny Dyrektor Wykonawczy

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Moshe J. (Mooky) Greidinger rozpoczął pracę w spółce w 1976 roku, a w 1984 roku objął w niej stanowisko Dyrektora Generalnego. Od 1984 roku pełnił funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Pan Greidinger był jednym z dyrektorów oraz pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zarządzającego w Israel Theatres Limited (od 1983 roku), był także Współprzewodniczącym Stowarzyszenia Właścicieli Kin w Izraelu (od sierpnia 1996 roku). Jest bratem Israela Greidingera i synem Colemana Greidingera. Pan Coleman Greidinger jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

 

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

Pan Amos Weltsch

1) data powołania osoby zarządzającej:
25 sierpnia 2008

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Amos Weltsch

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Zarządu, Główny Dyrektor Operacyjny

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Amos Weltsch rozpoczął pracę w spółce w 1980 roku obejmując stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od tego czasu pan Weltsch pełnił w spółce funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Od roku 1980 zajmował liczne stanowiska w kierownictwie spółki Israel Theatres Limited oraz jej podmiotach powiązanych. W latach 1974-1978 pan Weltsch był menedżerem w L.Glickman Building Materials, natomiast od 1978 do 1980 roku – dyrektorem zarządzającym w Eitan Cement Limited.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Pan Weltsch od października 2007 pełni funkcję członka zarządu w spółce Ronson Europe NV. Spółka ta nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do CCI.

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy

Pan Israel Greidinger

1) data powołania osoby zarządzającej:
25 sierpnia 2008

2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej:
Israel Greidinger

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Zarządu, Główny Dyrektor Finansowy

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Israel Greidinger rozpoczął prace w spółce w 1994 roku, a rok później objął w niej stanowiska Dyrektora Finansowego. Od tego czasu pan Greidinger pełnił funkcje kierownicze, przy czym zakres jego obowiązków był zasadniczo taki sam, jak w chwili obecnej. Od roku 1994 pan Greidinger jest również dyrektorem w Israel Theatres Limited. W latach 1985-1992 był Dyrektorem zarządzającym w C.A.T.S. Limited ( Computerised Automatic Ticket Sales), spółce z siedzibą w Londynie, natomiast od 1992 do 1994 roku pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego Pacer C.A.T.S. Inc. Jest bratem Moshe Greidingera i synem Colemana Greidingera. Pan Coleman Greidinger jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy

6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.