Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
23

wrz

Raport bieżący nr 50 /2008 z dnia 22 września 2008 r.: Przydział 105.000 opcji w ramach długoterminowego programu motywacyjnego Spółki z 2006 roku

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że na podstawie uchwały z dnia 26 czerwca 2008 r. Komitet Wynagrodzeń Spółki pełniący rolę administratora Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”), w ramach którego Spółka może zaoferować uprawnionym pracownikom do 930.000 opcji na akcje lub innych praw w oparciu o akcje Spółki, dokonał przydziału 105.000 opcji na akcje Spółki na rzecz uprawnionych pracowników Spółki i jej podmiotów zależnych. [Uchwała Komitetu Wynagrodzeń oraz przydział opcji zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 września 2008 r.]

Zgodnie z postanowieniami uchwały Komitetu Wynagrodzeń, uprawnieni beneficjenci uzyskują prawo do wykonania opcji w następującym czasie:

(a). w stosunku do 81.000 przydzielonych opcji - każdy beneficjent będzie mógł wykonać:
1. 1/3 przydzielonych opcji – począwszy od 5 grudnia 2008 r.;
2. kolejną 1/3 opcji – począwszy od 5 grudnia 2009 r. oraz
3. pozostałe opcje (1/3 przydzielonych opcji) – począwszy od 5 grudnia 2010 r.,
(b). w stosunku do 24.000 przydzielonych opcji - każdy beneficjent będzie mógł wykonać opcje począwszy od 5 grudnia 2010 r.,

przy czym uprawniony beneficjent może wykonać opcje w ciągu 10 lat od uzyskania prawa do ich wykonania. Cenę wykonania opcji ustalono na 25 zł.

W ramach Programu, nie uwzględniając opcji, które zostały już przydzielone, Spójka może jeszcze dokonać przydziału do 348.000 opcji (lub innych praw w oparciu o akcje Spółki) na rzecz uprawnionych pracowników.

W celu wykonania obowiazków powstałych w wyniku wykonania opcji przez uprawnionych beneficjentów, Spółka moze wyemitowac akcje nowej emisji lub nabyć akcje istniejące w transakcjach na rynku regulowanym.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.