Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

paź

Raport bieżący nr 56/2008 dnia 30 października 2008: Raport dotyczący nieprzestrzegania przez Spółkę dobrych praktyk zawartych w "Kodeksie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (30 października 2008)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że w 2008 r. Spółka nie stosowała w pełni następujących dobrych praktyk zawartych w „Kodeksie dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”:

Zasada II pkt 1 ppkt 6
W 2008 r. zasada ta nie została zastosowana przez Spółkę w pełnym zakresie. Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2007 r., które zostało sporządzone przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki i stanowi część raportu rocznego Spółki za 2007 r., nie zawierało nowych elementów przewidzianych dla sprawozdania rady nadzorczej wymaganych od 1 stycznia 2008 r., tj. oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności zostanie rozszerzone w następnych latach w zakresie, który umożliwi Spółce przestrzeganie zasady w pełni.


Zasada II pkt 1 ppkt 12
W 2006 r. Spółka wprowadziła Długoterminowy Program Motywacyjny z 2006 r. („Program Motywacyjny”) oparty na akcjach Spółki, w ramach którego uprawnionym pracownikom Spółki i jej spółek zależnych oraz uprawnionym przedstawicielom kadry menadżerskiej przyznawane są opcje na akcje Spółki. Z uwagi na charakter Programu Motywacyjnego opartego na opcjach na akcje Spółki, okres jego obowiązywania (maksymalnie 10 lat od dnia przyznania opcji uprawnionemu beneficjentowi), dyskrecjonalność każdego beneficjenta co do wykonania przyznanych mu opcji oraz termin takiego wykonania, a także możliwość wywiązania się przez Spółkę ze zobowiązań wynikających z Programu Motywacyjnego poprzez emisję akcji nowej emisji bądź też przeniesienie na beneficjentów akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz zmienność wysokości opłat pobieranych przez instytucje finansowe w związku z wdrażaniem Programu Motywacyjnych, Spółka nie przedstawia informacji na temat prognozowanych kosztów, jakie zostaną poniesione przez nią w związku z wprowadzeniem i realizacją Programu Motywacyjnego. Koszty Spółki związane z realizacją Programu są w przeważającej mierze generowane na etapie wykonania opcji przez uprawnionych beneficjentów.


Informacje na temat kosztów poniesionych w danym roku w związku z Programem Motywacyjnym są przedstawiane w sprawozdaniach finansowych Spółki.


W tym zakresie powyższa zasada nie będzie przestrzegana przez Spółkę w sposób trwały.


Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.