Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
05

lis

Raport bieżący nr 57/2008 z dnia 5 listopada 2008 r.: Nabycie znacznego pakietu akcji Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 5 listopada 2008 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA („CU OFE”) o następującej treści:


„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust.1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, rozliczonych w dniu 30 października 2008 roku, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (CU OFE) zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 10%.

Przed wyżej wymienionymi transakcjami na dzień 29 października 2008 roku CU OFE posiadał 5 059 069 sztuk akcji Spółki, stanowiące 9,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 5 059 069 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,95% ogólnej liczby głosów.

Po dokonaniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 30 października 2008 roku CU OFE posiadał 5 236 369 sztuk akcji Spółki, stanowiące 10,30% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do 5 236 369 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 10,30% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.