Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
13

mar

Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 13 marca 2009 r.: Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2008

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym z grudnia 2006 r. (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2008 („Podsumowanie Informacji Finansowych”).

Podsumowanie Informacji Finansowych zostało sporządzone na podstawie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2008 i powinno być analizowane łącznie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w tym Raporcie Rocznym, w szczególności z danymi zawartymi w zbadanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2008, notach do tego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
 

Podsumowanie Informacji Finansowych 2008


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 w zw. z ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.