Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
11

maj

Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 11 maja 2009 r.: Nabycie znacznego pakietu akcji Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 8 maja 2009 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA („CU OFE”) o następującej treści:


„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust.2 pkt 1) pdpkt a) i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) informujemy, iż w wyniku transakcji nabycia akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, rozliczonych w dniu 6 maja 2009 roku, Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK (CU OFE), posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 10,30% ogólnej liczby głosów Spółki, zwiększył udział o kolejne 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.


Przed wyżej wymienioną transakcją na dzień 5 maja 2009 roku CU OFE posiadał
6 187 089 sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,17% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 187 089 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,17% ogólnej liczby głosów.


Po dokonaniu transakcji, o której mowa powyżej, na dzień 6 maja 2009 roku CU OFE posiadał 6 498 457 sztuk akcji Spółki, stanowiących 12,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 6 498 457 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 12,78% ogólnej liczby głosów.

Inwestycja stanowi lokatę o charakterze portfelowym, CU OFE dopuszcza możliwość dalszego zwiększania zaangażowania w Spółkę w ciągu najbliższych 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia w celu osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności lokat otwartego funduszu emerytalnego. Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i przepisami szczegółowymi wydanymi na mocy tej ustawy, zaangażowanie CU OFE nie może przekroczyć 20% w kapitale zakładowym Spółki. Fundusz nie wyklucza także zbycia akcji w przypadku odpowiedniego wzrostu wartości, bądź ryzyka inwestycji.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.