Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
22

gru

Zmniejszenie ogólnej liczby głosów w spółce Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie ("Spółka") informuje, że w dniu 13 grudnia 2006 r. otrzymał od Banku BPH S.A. działającego w imieniu Banku Austria Creditanstalt AG z siedzibą przy Vordere Zollamtstrasse 13 w Wiedniu, Austria ("BACA") zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informujące, że w dniu 12 grudnia 2006 r. w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji Spółki na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Bank BPH S.A. dla BACA znajdowały się 403.353 akcje zwykłe Spółki ("Akcje"), stanowiące 0,8% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 403.353 głosów, stanowiących 0,8% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Spółka została poinformowana, że na dzień 12 grudnia 2006 r. razem z podmiotami zależnymi BACA posiadał 674.811 Akcji stanowiących 1,33% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 674.811 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 1,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zbyciem wyżej wymienionych Akcji na rachunku BACA znajdowało się 6.960.015 Akcji stanowiących 13,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.960.015 głosów, stanowiących 13,72% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Natomiast razem z podmiotami zależnymi BACA posiadał 7.231.473 Akcji stanowiących 14,26% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 7.231.473 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiących 14,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zbycie Akcji przez BACA nastąpiło w ramach technicznego rozliczenia przydziału Akcji w ramach międzynarodowej niepublicznej oferty akcji Spółki. Po ostatecznym rozliczeniu przydziału, udział BACA w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się, zgodnie z zamierzeniem, o czym BACA informował w raporcie z dnia 11 grudnia 2006 r..

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych