Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
05

cze

Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 5 czerwca 2009 r.:Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz korekta oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie bieżącym 11/2009 z dnia 29 maja 2009.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu ” Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 23 czerwca 2009.


Jednocześnie Spółka koryguje oczywistą pomyłkę pisarską zawartą w raporcie bieżącym nr 11/2009 z dnia 29 maja 2009 i informuje, że w przypadku punktów nr 10, 11 i 12 porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.


Zatem porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2. Omówienie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej
3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008*
4. Dyskusja w sprawie przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz polityki w zakresie dywidendy
5. Podział zysku netto za rok obrotowy 2008*
6. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2008*
7. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008*
8. Dyskusja w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2008
9. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2009*
10. Powtórny wybór członka Rady Nadzorczej*
11. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 6 statutu Spółki do dokonywania emisji akcji Spółki*
12. Udzielenie upoważnienia Zarządowi zgodnie z artykułem 9.3.c statutu Spółki do nabywania akcji Spółki przez Spółkę.*
13. Pozostałe kwestie
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

* W przypadku tych punktów Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały.


Załącznik: „Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1. pkt2 w związku z art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.