Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
24

cze

Ponowne powołanie członka rady nadzorczej (23 czerwca 2009)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 23 czerwca 2009 r. w Rotterdamie powołało ponownie pana Petera Johna Weishuta na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:


Pan Peter John Weishut


1) data powołania osoby nadzorującej:
23 czerwca 2009

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Peter John Weishut

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Peter Weishut został członkiem Rady Nadzorczej w 2004 r., zaś od listopada 2006 r. wchodzi w skład Komitetu ds. powoływania i mianowań. W latach 1969 - 1997 pracował na stanowisku dyrektora w Akzo Nobel w Holandii i Japonii. Od 1997 r. do 1999 r. pracował w Holandii jako doradca ds. zarządzania w spółce Rafino, produkującej karmę dla zwierząt. W latach 1999 – 2001 był skarbnikiem fundacji związanej z obchodami 400-lecia stosunków między Holandią a Japonią.

Pan Weishut spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy