Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

kwi

Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r.

Zarząd Spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") przedstawia roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący sią 31 grudnia 2006 r.

Podstawa prawna: § 87 oraz § 100 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik