Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
21

maj

Nowe kino Cinema City w Rumunii - Porozumienie w sprawie umowy najmu

Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że w dniu maju 2007 r. Cinema City Romania S.R.L, spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem rumuńskim, zawarła wiążące porozumienie określające ogólne i najistotniejsze warunki najmu powierzchni kinowej („Umowa") ze spółką SC Arena City Center SRz, utworzoną i działającą pod prawem rumuńskim.

Zgodnie z Umową Cinema City Romania S.R.L będzie najmowała powierzchnię w centrum handlowym Arena City Center w mieście Bacau będącym jednym z największych miast w Rumunii zamieszkałym przez 200 tys. mieszkańców, z przeznaczeniem na prowadzenie w nim kina wielosalowego o parametrach określonych poniżej.

Nr. Miejscowość Najmowana powierzchnia (w przybliżeniu w m2) Liczba sal Liczba miejsc dla widowni Przewidywany termin otwarcia
1. Bacau 2.300 8 1380 I kwartał 2008 r.

 

Szczegółowe warunku najmu zostaną określone w umowie najmu, która zostanie zawarta w najbliższej przyszłości na podstawie i zgodnie z postanowieniami Umowy.

Umowa zawiera standardowe postanowienia, typowe dla umów tego rodzaju i przyznaje Spółce prawo do najmowania powierzchni kinowej przez okres 25 lat (umowa najmu zostanie zawarta na 10 lat z możliwością trzykrotnego przedłużenia okresu najmu, w każdym przypadku o kolejne pięć lat). Z tytułu najmu powierzchni Spółka będzie uiszczała miesięczny czynsz na warunkach rynkowych, na który będą składały się: opłata stała za każdy m2 najmowanej powierzchni oraz opłata za zarządzanie na rzecz spółki zarządzającej centrum handlowym.

Umowa umożliwi Spółce prowadzenie kolejnego kina wielosalowego w nowym państwie członkowskim Unii Europejskie - Rumunii oraz umocni pozycję Spółki w rozwijającej się branży kinowej w tym państwie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger - członek zarządu, pełnomocnik