Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
18

gru

Zawarcie porozumienia z Manhattan Development sp z o.o. dotyczącego umowy najmu dla kina wielosalowego w Płocku (19 grudnia 2009)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2007 z dnia 16 października 2007, informuje, że Cinema City Poland Sp z o.o., spółka całkowicie zależna Spółki, utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, zawarła porozumienie (“Porozumienie”) z polską spółką Manhattan Development sp z o.o. („Deweloper”).

Zgodnie z Porozumieniem strony zgodnie postanowiły, że nie są już zainteresowane współpracą i najmem określonym w umowie najmu dla kina w Galerii Mosty w Płocku, Polska.

Umowa najmu zostanie bezwarunkowo rozwiązana i zakończona po wypłaceniu Spółce odszkodowania przez Dewelopera. Zgodnie z Porozumieniem Deweloper powinien zapłacić odszkodowanie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zawarcia tego Porozumienia.