Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
16

lut

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja 25 000 akcji (16 lutego 2010)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedziba w Amsterdamie („Spółka") informuje, że w dniu 15 lutego 2010 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 250 EUR z kwoty 508 340 EUR do kwoty 508 590 EUR w drodze emisji 25.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR. Emisja akcji została dokonana w ramach kapitału autoryzowanego Spółki, który został zarezerwowany dla celów emisji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. (łącznie do 930.000 akcji), w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. wobec uprawnionych uczestników tego Programu, którzy w lutym 2010 r. wykonali przyznane im opcje na akcje Spółki oraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Stosowna uchwała Zarządu została powzięta 15 lutego 2010 r. i w tym samym dniu została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Cena emisyjna każdej akcji nowej emisji (cena wykonania opcji) wynosi 19,3 zł, co odpowiada ostatecznej cenie emisyjnej akcji Spółki ustalonej w pierwszej ofercie publicznej akcji Spółki przeprowadzonej w grudniu 2006 r.

W związku z powyższym wyemitowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 508 590 EUR i dzieli się na 50.859.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda. Każda nowa akcja uprawnia do jednego prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 50 859 000. Natomiast liczba akcji w kapitale autoryzowanym zarezerwowanych do emisji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. zmniejszyła się do nie więcej niż 795 000 akcji.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z przepisami prawa holenderskiego zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Izbie Handlu w Amsterdamie w Holandii ma jedynie charakter deklaratoryjny i nie wpływa na skuteczność podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisję akcji Spółki. .