Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
07

cze

Projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przedstawia projekty uchwał, jakie bądą przedmiotem obrad na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się 20 czerwca 2007 r. w kinie Cinema City Mokotów w Warszawie pod adresem: ul. Wołoska 12 c (w centrum handlowym Galeria Mokotów) o godz. 15:00 czasu lokalnego, a następnie zostaną poddane pod obrady i głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („WZA"), które odbędzie się 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Rejestracja obecności akcjonariuszy na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub na WZA, tj. podpisanie listy obecności oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania Akcjonariusza oraz dokumentów tożsamości, rozpocznie się o godz. 14:30 przed rozpoczęciem odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub WZA i będzie trwała do godz. 15:00 w danym dniu.

W celu ułatwienia Akcjonariuszom dokonywania rejestracji na Wstępne Zgromadzenie oraz na WZA, a także pomocy przy podejmowaniu decyzji na WZA Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej: www.cinemacitv.nl materiały przygotowane dla celów Wstępnego Zgromadzenia i WZA, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zawierający projekty uchwał wraz z notami wyjaśniającymi do nich i ich podstawą prawną, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy -Istotne Informacje oraz (iii) wzór pełnomocnictwa zawierający instrukcję co do sposobu głosowania.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia uznać decyzją Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 11.738.000 EUR za rok obrotowy 2006 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w   sprawie   udzielenia   absolutorium   członkom   Rady   Nadzorczej   za   wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2007 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w   sprawie   zatwierdzenia   polityki   Spółki   w   zakresie   przestrzegania   zasad   ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia zatwierdzić politykę Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określoną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia powołać KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******

Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r.


Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") postanawia:

  1. upoważnić Zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do odpłatnego nabywania w pełni opłaconych akcji w kapitale zakładowym Spółki, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale („Program"), do wyodrębnienia tych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz do podejmowania wszystkich działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania Programu;
  2. uchwalić, że nabywanie akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu będzie dokonywane na poniższych warunkach:
             (a)     łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000;