Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

mar

Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009 (15 marca 2010)

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym z grudnia 2006 r. (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009 („Podsumowanie Informacji Finansowych”).


Podsumowanie Informacji Finansowych zostało sporządzone na podstawie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2009 i powinno być analizowane łącznie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w tym Raporcie Rocznym, w szczególności z danymi zawartymi w zbadanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009, notach do tego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
 

Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009