Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

mar

Raport bieżący nr 7/2010 z dnia 15 marca 2010 r.: Cinema City International N.V. - Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009

Zgodnie z przepisami holenderskiej ustawy o nadzorze finansowym z grudnia 2006 r. (Wet op het financieel toezicht (Wft)) Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przedstawia podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009 („Podsumowanie Informacji Finansowych”).


Podsumowanie Informacji Finansowych zostało sporządzone na podstawie Raportu Rocznego Spółki za rok obrotowy 2009 i powinno być analizowane łącznie ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w tym Raporcie Rocznym, w szczególności z danymi zawartymi w zbadanym skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2009, notach do tego sprawozdania finansowego, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem Rady Nadzorczej.

Podsumowanie skonsolidowanych informacji finansowych za rok obrotowy 2009

Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 56.1.1 i Art. 56.6 polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.