Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
26

mar

Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV (26 marca 2010)

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 26 marca 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA („ING”) o następującej treści:


„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej: i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej „Spółka”), rozliczonych w dniu 23 marca 2010 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) zmniejszył stan posiadania akcji Spółki, poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.


Przed zbyciem akcji Fundusz posiadał 2 693 420 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących 5,30% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 693 420 (dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 5,30% ogólnej liczby głosów.


W dniu 26 marca 2010 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 2 406 227 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji Spółki, co stanowi 4,73% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 406 227 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki,, co stanowi 4,73% ogólnej liczby głosów.”