Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
27

kwi

Zbycie akcji Spółki przez osobę zobowiązana do poinformowania (27 kwietnia 2010)

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2010 r. Spółka została poinformowana przez trzech członków Zarządu i jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, iż osoba z nimi blisko związana (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 a). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), tj. akcjonariusz większościowy Spółki – I.T. International Theatres Ltd z siedzibą w Herzlia Pituah, Izrael, dokonała transakcji zbycia 341.000 akcji Spółki. Transakcja zbycia akcji będąca transakcją sesyjną pakietową na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., została zawarta 23 kwietnia 2010 r. Cena sprzedaży akcji wyniosła 34 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 28 kwietnia 2010 r.

Sprzedaż akcji została dokonana jedynie w celu ułatwienia realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”) i umożliwienia sfinansowania nabycia przez uprawnionych uczestników Programu akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w związku z wykonaniem przez nich opcji przyznanych przez Spółkę w ramach Programu.

Taka sama liczba akcji emitenta (tj. 341.000 akcji nowej emisji) zostanie przeniesiona przez uprawnionych uczestników Programu na I.T International Theatres Ltd po wyemitowaniu tych akcji przez Spółkę w ramach Programu.

W związku z powyższym, w krótkim okresie czasu, stan posiadania akcji Spółki przez I.T. International Theatres Ltd. nie zmieni się i będzie taki sam, jak przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym raporcie bieżącym.