Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

kwi

Raport bieżący nr 11 /2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r. : Zbycie akcji Spółki przez osobę zobowiązana do poinformowania.

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2010 r. Spółka została poinformowana przez trzech członków Zarządu i jednego członka Rady Nadzorczej Spółki, iż osoba z nimi blisko związana (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 a). ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), tj. akcjonariusz większościowy Spółki – I.T. International Theatres Ltd z siedzibą w Herzlia Pituah, Izrael, dokonała transakcji zbycia 341.000 akcji Spółki. Transakcja zbycia akcji będąca transakcją sesyjną pakietową na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., została zawarta 23 kwietnia 2010 r. Cena sprzedaży akcji wyniosła 34 zł za akcję. Rozliczenie transakcji nastąpi 28 kwietnia 2010 r.

Sprzedaż akcji została dokonana jedynie w celu ułatwienia realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”) i umożliwienia sfinansowania nabycia przez uprawnionych uczestników Programu akcji Spółki, które zostaną wyemitowane w związku z wykonaniem przez nich opcji przyznanych przez Spółkę w ramach Programu.

Taka sama liczba akcji emitenta (tj. 341.000 akcji nowej emisji) zostanie przeniesiona przez uprawnionych uczestników Programu na I.T International Theatres Ltd po wyemitowaniu tych akcji przez Spółkę w ramach Programu.

W związku z powyższym, w krótkim okresie czasu, stan posiadania akcji Spółki przez I.T. International Theatres Ltd. nie zmieni się i będzie taki sam, jak przed dokonanie transakcji opisanej w niniejszym raporcie bieżącym.

 

 


Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z art.160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz w zw. z art. 56 ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych