Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

cze

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.


Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City
International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.

Uchwała nr 1 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2006 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto w wysokości 11.738.000 EUR za rok obrotowy 2006 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2006 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 4 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonywanie obowiązków w roku obrotowym 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2006.

 

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 5 z dnia 25 czerwca 2007 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia polityki Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia zatwierdzić politykę Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określoną w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2006.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 6 z dnia 25 czerwca 2007 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie powołania KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia powołać KPMG Accountants NV na zewnętrznego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2007.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 z dnia 25 czerwca 2007 r

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia Programu Nabywania Akcji Własnych przez Spółkę oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, do podejmowania wszelkich działań w związku z nabywaniem akcji własnych w kapitale akcyjnym Spółki w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia (“Spółka”) postanawia:

 1. upoważnić Zarząd, z zastrzeżeniem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, na okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały do odpłatnego nabywania w pełni opłaconych akcji w kapitale zakładowym Spółki, które znajdują się w obrocie na rynku regulowanym, w celu wypełnienia obowiązków Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. na warunkach i w trybie określonym w niniejszej uchwale („Program”), do wyodrębnienia tych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz do podejmowania wszystkich działań niezbędnych do nabycia akcji Spółki i wykonania Programu;

 2. uchwalić, że nabywanie akcji własnych przez Spółkę w ramach Programu będzie dokonywane na poniższych warunkach:

 

 • (a) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 930.000;
 • (b) łączna liczba nabywanych akcji będzie zmniejszana o liczbę akcji nowej emisji Spółki wyemitowanych przez Spółkę w celu wykonania Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r.;
 • (c) łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu nie będzie wyższa niż 3.000.000 EUR;
 • (d) upoważnienie udzielone Zarządowi będzie skuteczne przez okres 18 miesięcy począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków, o których mowa w art. 2 lit. (c) niniejszej uchwały, przeznaczonych na realizację Programu. Dzień rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych przez Spółkę zostanie określony przez Zarząd i przekazany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • (e) cena nabycia akcji nie może być niższa od wartości nominalnej akcji Spółki (cena minimalna) i nie może być wyższa niż 110% średniego kursu notowań akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczonego dla okresu pięciu dni notowań bezpośrednio poprzedzających nabycie akcji (cena maksymalna). W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, może podjąć decyzję o zmianie wysokości ceny maksymalnej, która ma być płacona za nabywaną akcję;
 • (f) Akcje mogą być nabywane na regulowanym rynku giełdowym, na którym są
  notowane lub w innym systemie obrotu, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z
  obowiązującymi przepisami prawa;
 1. upoważnić Zarząd do ustalenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, szczegółowych warunków i zasad Programu oraz do przeprowadzenia nabycia akcji własnych zgodnie z niniejszą uchwałą i właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych;

 2. zobowiązać Zarząd do przekazania do publicznej wiadomości warunków Programu przed rozpoczęciem nabywania akcji własnych w ramach Programu oraz wykonywania wszystkich obowiązków powstałych w związku z realizacją Programu zgodnie z właściwymi przepisami prawa;

 3. upoważnić Zarząd, by kierując się interesem Spółki i po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, mógł:zakończyć Program przez upływem 18-miesięcznego okresu, o którym mowa w

 • (g) zakończyć Program przez upływem 18-miesięcznego okresu, o którym mowa w niniejszej uchwale; albo
 • (h) zrezygnować w każdym czasie z przeprowadzenia Programu

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik