Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
12

maj

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja 341.000 akcji Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie („Spółka") informuje, że w dniu 11 maja 2010 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 410 EUR z kwoty 508.590 EUR do kwoty 512.000 EUR w drodze emisji 341.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR. Emisja akcji została dokonana w ramach kapitału autoryzowanego Spółki, który został zarezerwowany dla celów emisji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. (łącznie do 930.000 akcji), w celu wypełnienia zobowiązań Spółki wynikających z Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. wobec uprawnionych uczestników tego Programu, którzy w marcu 2010 r. wykonali przyznane im opcje na akcje Spółki oraz z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Stosowna uchwała Zarządu została powzięta 11 maja 2010 r. i w tym samym dniu została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki. Cena emisyjna każdej akcji nowej emisji (cena wykonania opcji) wynosi 19,3 zł lub 25,0 zł zgodnie z indywidualnymi umowami przyznania opcji zawartymi z poszczególnymi pracownikami.

W związku z powyższym wyemitowany i opłacony kapitał zakładowy Spółki wynosi 512.000 EUR i dzieli się na 51.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 EUR każda. Każda nowa akcja uprawnia do jednego prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 51.200.000. Natomiast liczba akcji w kapitale autoryzowanym zarezerwowanych do emisji w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. zmniejszyła się do nie więcej niż 454.000 akcji.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z przepisami prawa holenderskiego zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w Izbie Handlu w Amsterdamie w Holandii ma jedynie charakter deklaratoryjny i nie wpływa na skuteczność podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisję akcji Spółki.