Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
26

cze

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 25 czerwca 2007 r. w Rotterdamie:

 

Akcjonariusz

Liczba

posiadanych

akcji

Liczba

posiadanych

głosów

% udział w

liczbie głosów

na WZA

% udział w

ogólnej liczbie

głosów

ING Nationale-Nederlanden Polska

Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w

Warszawie

2 700 000

2 700 000

7,6%

5,3%

I.T. International Theatres Limited z siedzibą w Herzlia Pituach, Izrael,

32 709 996

32 709 996

92,3%

64,5%

 

Podstawa  prawna:  Art.  70  pkt  3  Ustawy  o  ofercie  publicznej,  warunkach  wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek Zarządu, pełnomocnik