Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
04

cze

Wprowadzenie 341.000 akcji nowej emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że w dniu 4 czerwca 2010 r. zgodnie z uchwałą nr 531/2010, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zadecydował co następuje:


1. zgodnie z uchwałą Giełdy Papierów Wartościowych nr 492/2006 z dnia 6 grudnia 2006 oraz zgodnie z § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego w trybie zwykłym z dniem 9 czerwca 2010 na rynku podstawowym 341.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01 EUR każda oraz


2. wprowadzenie do obrotu giełdowego tych akcji następuje pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 czerwca 2010 rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem NL0000687309.