Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
10

cze

Raport bieżący nr 18 /2010 z dnia 10 czerwca 2010 r.: Nabycie akcji Spółki przez osoby obowiązane do przekazania takie informacji. (zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2010 z 27 kwietnia 2010 r. Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 9 czerwca 2010 r. Spółka została poinformowana przez wszystkich członków Zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt 4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) – akcjonariusza większościowego Spółki - I.T. International Theatres Ltd. z siedzibą w Herzlia Pituah, Izrael, 341.000 akcji zwykłych Spółki.

Akcje Spółki zostały nabyte przez I.T. International Theatres Ltd. od tych uczestników Długoterminowego Programu Motywacyjnego Spółki z 2006 r. („Program”), którzy sfinansowali wykonanie opcji w ramach Programu z ceny uzyskanej ze sprzedaży akcji na rzecz I.T. International Theatres Ltd.

Akcje zostały nabyte w transakcjach poza rynkiem regulowanym zgodnie z postanowieniami umów sprzedaży pomiędzy uczestnikami Programu a I.T. International Theatres Ltd. Cena nabycia każdej akcji (34 zł) to cena, którą I.T. International Theatres Ltd. uzyskało z tytułu sprzedaży akcji w transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dokonanej w dniu 23 kwietnia 2010 r. Nabycie wyżej wskazanych akcji przez I.T. International Theatres Ltd. stanowi transakcję powiązaną bezpośrednio ze sprzedażą przez I.T. International Theatres Ltd. 341.000 akcji Spółki (zob. raport bieżący nr 11/2010 z 27 kwietnia 2010 r.)

 


Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.