Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
30

cze

Zawarcie umowy sprzedaży akcji w Rilon Bułgaria Jsc (Centrum Handlowe w Plovdiv w Bułgarii)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2006 z 22 grudnia 2006 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, ze w dniu 29 czerwca 2007 r. spółka całkowicie zależna od Spółki w Holandii- IT Sofia B.V. – zawarła umowę sprzedaży akcji, w której zobowiązała się do przeniesienia na rzecz dwóch wiodących grup private equity działających na rynku nieruchomości: amerykańskiej Real Estate Central and Eastern Europe („GE”) oraz irlandzkiej Quinlan Private („Quinlan”) 50% z akcji posiadanych przez nią w Rilon Bulgaria Jsc., spółce prawa bułgarskiego.

Zamknięcie tej transakcji, tj., z jednej strony przeniesienie akcji, a z drugiej strony zapłata ceny sprzedaży, zależy od spełnienia typowych warunków zawieszających, które standardowo znajdują się w umowach sprzedaży akcji, i zgodnie z przewidywaniami powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy.

Przed tą transakcją Spółka, za pośrednictwem IT Sofia B.V., posiadała 30% akcji w kapitale zakładowym Rilon Bulgaria Jsc – spółki prawa bułgarskiego, która jest właścicielem nieruchomości w Plovdiv, jednym z największych miast w Bułgarii, i realizuje projekt Centrum Handlowego Plovdiv, tj., budowę nowoczesnego centrum handlowego i rozrywki w Plovdiv.

Spółka razem ze spółką Ocif Developemt Ltd. posiadały 60% akcji w kapitale zakładowym Rilon Bulgaria Jsc i kontrolowały oraz były odpowiedzialne za realizację budowy Centrum Handlowego Plovdiv.

Po zamknięciu transakcji Spółka za pośrednictwem IT Sofia B.V. będzie posiadała 15% akcji Rilon Bulgaria Jsc., Ocif Developemt Ltd będzie posiadała kolejne 15% akcji, a w posiadaniu pierwotnego właściciela nieruchomości znajdzie się 20% akcji spółki, podczas gdy GE i Quinlan łącznie będą posiadały pozostałe 50% akcji w kapitale zakładowym Rilon Bulgaria Jsc.

Wraz z zawarciem tej umowy, akcjonariusze sprzedający akcje, w tym IT Sofia B.V. i Ocif Developemt Ltd., zawarli z nowymi akcjonariuszami: GE oraz Quinlan, umowę określającą zakres praw i obowiązków wszystkich stron jako akcjonariuszy Rilon Bulgaria Jsc., która ponadto zawiera postanowienia dotyczące budowy i zarządzania Centrum Handlowym Plovdiv. Akcjonariusze sprzedający akcje, przede wszystkim Spółka i Ocif Developemt Ltd, będą odpowiedzialni za ukończenie i realizację projektu Centrum Handlowego Plovdiv.

Ponadto GE i Quinlan zobowiązały się do nabycia pozostałych 50% akcji Rilon Bulgaria Jsc (w tym 15% akcji posiadanych przez Spółkę) bezpośrednio przed otwarciem Centrum Handlowego Plovdidv w zamian za zapłatę ceny sprzedaży, która zostanie obliczona według wzoru określonego w umowie.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek zarządu, pełnomocnik