Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

cze

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. (15 czerwca 2010)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 15 czerwca 2010 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam, Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.


Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2009 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia potwierdzić i uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku w wysokości 24.426.000 EUR za rok obrotowy 2009 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2009 zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2009 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2009.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2009.

§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******

_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia


w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2010.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie ponownego powołania Pani Caroline Twist na członka Rady Nadzorczej Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Panią Caroline Twist na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte przez Radę Nadzorczą.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 15 czerwca 2010 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia

w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******