Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
15

cze

Raport bieżący nr 21/2010 z dnia 15 czerwca 2010 r.: Ponowne powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) informuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. („WZA”), które odbyło się 15 czerwca 2010 r. w Rotterdamie powołało ponownie panią Caroline Twist na stanowisko członka rady nadzorczej na czteroletnią kadencję:

Pani Caroline Twist
1) data powołania osoby nadzorującej:
15 czerwca 2010

2) imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej:
Caroline Twist

3) wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta:
Członek Rady Nadzorczej

4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej

Pani Caroline Twist została członkiem Rady Nadzorczej Cinema City International NV w 2004 roku i jest członkiem Komitetu Wynagrodzeń. W latach 1978-1984 pani Twist była zatrudniona jako menedżer brytyjskich kin ABC/Thorn EMI. Od 1984 do 1988 roku pełniła funkcje kierownika regionalnego West end/ Kierownika ds. Nowych Projektów w C.I.C. Theatres w Wielkiej Brytanii. Od 1989 roku do chwili obecnej obejmowała liczne stanowiska kierownicze w spółce PACER CATS będącej czołowym dostawcą skomputeryzowanych systemów biletowych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

Pani Caroline Twist spełnia kryteria niezależności określone w statucie Spółki

5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu:

Nie dotyczy
6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS:

Nie dotyczy
Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.