Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
11

sie

Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 11 sierpnia 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA („Aviva OFE”) o następującej treści:


„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust 2 pkt 1 ppkt a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) informujemy, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, zawartych w dniu 2 sierpnia 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) posiadając przy wcześniejszym zawiadomieniu 12,78% ogólnej liczby głosów w Spółce, zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.


Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 4 sierpnia 2010 roku Aviva OFE posiadał 5 535 647 sztuk akcji Spółki, stanowiących ponad 10,81% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5 535 647 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło ponad 10,81% ogólnej liczby głosów.


Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 5 sierpnia 2010 roku Aviva OFE posiadał 5 415 647 sztuk akcji Spółki, stanowiących blisko 10,58% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5 415 647 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło blisko 10,58% ogólnej liczby głosów.”