Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
20

sie

Wyniki finansowe Cinema City za 1 połowę 2010

3D: Dobre filmy, Dużo biletów, Dobre wyniki

Pełna wersja notatki prasowej

- W pierwszej połowie 2010 Cinema City International N.V. („Cinema City”) odnotowała 31,3 mln EUR skonsolidowanego EBITDA (+26,2% r/r) oraz 21,7 mln EUR skonsolidowanego zysku EBIT (+26.2% r/r). Działalność kinowa przyniosła 28,1 mln EUR EBITDA, co stanowi wzrost o 83,7% r/r, oraz 18,6 mln EUR zysku EBIT (+135,6% r/r). Zysk netto spółki wyniósł 17,5 mln EUR (+26,6% y/y).

- Spółka sprzedała łącznie 15,1 mln biletów, co stanowi wzrost o 23,5% w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku. Sprzedaż biletów w porównywalnej liczbie kin wzrosła o 9,9% do 13,5 mln biletów. Średnia cena biletu wzrosła do 4,77 EUR (+23,7% r/r). We wszystkich krajach działalności Spółki, dzięki rosnącej popularności filmów 3D, wzrosła średnia cena biletu wyrażona w walutach lokalnych.

- W pierwszej połowie 2010 r. Cinema City wypracowała 116,4 mln EUR (+44,8% r/r) przychodów związanych z działalnością kin, oraz 91,2 mln EUR (+296,1 r/r) przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Przychody związane z działalnością kin obejmują działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami. Przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi jednorazowy przychód ze sprzedaży działalności deweloperskiej Cinema City w Bułgarii.

- Przychody z działalności kinowej wzrosły do 106,3 mln EUR (+45,4 r/r).

- W samym drugim kwartale, przychody związane z działalnością kin wzrosły o 28,6% do 46,3 mln EUR. Łączna EBITDA spółki w 2 kw. 2010 wyniosła EUR 11,1 mln EUR (+16,9), a zysk netto wyniósł 4,8 mln EUR (+16,6%) .

- Cinema City otworzyła 15-ekranowy megaplex w Bukareszcie, w Rumunii oraz otworzyło po generalnym remoncie jedno, 4-ekranowe kino w Izraelu (6 ekranów przed odnowieniem). Jedno kino w Izraelu z 4 ekranami został zamknięte. Na koniec czerwca 2010, Cinema City posiadała 69 multipleksów z 677 ekranami (+12,3% r/r). Inwestycje w sieć kin wyniosły 14 mln EUR.

- Cyfryzacja sieci kin: 193 zainstalowane projektowy cyfrowe, na dzień 20 sierpnia 2010.

- Dobre wyniki działalności związane z reklamą kinową. Rozwój współpracy z kluczowymi klientami. Nowe projekty w trakcie realizacji.

- Pozytywne wyniki dystrybucji filmów. Bardzo dobre tytuły filmowe oraz rozwój działalności w Rumunii.

- Sprzedaż działalności deweloperskiej w Bułgarii spółce Israel Theatres Ltd za 91,2 mln EUR w kwietniu 2010. Pierwsza część ceny wysokości 76,2 mln EUR została zapłacona Spółce w kwietniu 2010. Transakcja została opisana w raporcie bieżącym nr 10/2010.

- Plany Cinema City na drugą połowę 2010 uwzględniają otwarcie od 5 do 7 kin z około 65 ekranami, rozwój działalności reklamy kinowej oraz aktywne poszukiwanie możliwości ekspansji działalności kinowej na dotychczasowych rynkach działalności oraz na nowych rynkach.

Cinema City kontynuuje wzrost. W pierwszych sześciu miesiącach tego roku sprzedaliśmy ponad 15 mln biletów. Nowe ekrany otwarte w drugiej połowie 2009 r. oraz w 2010 r. przynoszą bardzo dobre wyniki i w połączeniu z atrakcyjnymi filmami pozawalają Cinema City osiągnąć kolejny raz rekordowe wyniki finansowe. Cinema City korzysta również z rewolucji 3D. Posiadając prawie 200 cyfrowych projektorów, obserwujemy rosnącą sprzedaż biletów na filmy w technologii 3D”- powiedział Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środowo-Wschodniej i Izraelu. „W kwietniu zamknęliśmy transakcję sprzedaży działalności deweloperskiej w Bułgarii, do naszej spółki dominującej Israel Theatres Ltd. Ta jednorazowa transakcja przyniosła wysoki, dodatkowy przychód oraz gotówkę, co pozwoliło nam znacznie zredukować zadłużenie. Z radością mogę także powiedzieć, że nasza dystrybucja filmów rozwija się z sukcesami w Bułgarii i Rumunii. W tych dwóch krajach planujemy dalszą ekspansję profesjonalnej dystrybucji filmów oraz rozwijanie kultury „chodzenia do kina”.”


Wyniki Finansowe *

*wybrane dane finansowe za 1 połowę 2010 r. oraz w 2 kw. 2010 zostały zaprezentowane w załączniku nr 1.

W sprawozdaniu finansowym za pierwszą połowę 2010 r., Spółka prezentuje swoje wyniki operacyjne, z podziałem przychodów na przychody związane z działaniem kin oraz przychody ze sprzedaży nieruchomości, które są zsumowane w pozycji łącznych przychodów Spółki. Powodem takiego przedstawienia wyników, jest jednorazowa wysoka kwota przychodu ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii, która została w pełnej kwocie uwzględniona w rachunku zysków i strat Przychody związane z działalnością kin uwzględniają działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami.

Przychody powiązane z działalnością kinową w pierwszej połowie 2010 wyniosły 116,4 mln EUR, co stanowi wzrost of 44.8% r/r. Wzrost ten pochodzi głównie ze znaczącego wzrostu w obszarze działalności kinowej oraz dystrybucji filmów. Przychody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły 91,2 mln EUR (+296,1% y/y), i stanowią jednorazowy przychód takiej wielkości, wynikający ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii. W pierwszej połowie 2009 Spółka wykazała przychody ze sprzedaży nieruchomości znacznie mniejszej wielkości, 23,1 mln EUR (środki pochodzące ze sprzedaży 30% udziałów w projekcie Mall of Plovdiv w Bułgarii).
Połączenie tych dwóch rodzajów przychodów dają łącznie 207,6 mln EUR skonsolidowanych przychodów (+100,8% y/y).

 

 

 

Skonsolidowana EBITDA Cinema City wzrosła do 31,3 mln EUR (+26,2% r/r). Wzrost ten został osiągnięty dzięki znacznemu wzrostowi EBITDA z działalności kinowej oraz poprawie wyników z dystrybucji filmowej. Należy także zauważyć, że w pierwszej połowie 2010 r. udział działalności deweloperskiej w EBITDA wyniósł 3,1 mln EUR, zaś w pierwszej połowie 2009 r. był on znacznie wyższy i wyniósł 9,7 mln EUR.

Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 21,7 mln EUR (+26,2% r/r), a zysk netto spółki wyniósł 17,5 mln EUR (+26,6% r/r).

W pierwszej połowie 2010 przychody Cinema City wzrosły na wszystkich rynkach działalności spółki, w porównaniu z sześcioma miesiącami 2009. Przychody z działalności w Polsce stanowiły niespełna 52% łącznych przychodów CCI (w EUR wzrost o 27,4%, w PLN wzrost o 14,0%). Najbardziej znaczący wzrost wynoszący +256,6% r/r, Spółka zanotowała na rynku rumuńskim, gdzie Cinema City otworzyła 2 megapleksy w Bukareszcie - oba odnotowują bardzo wysoką sprzedaż.

Działalność kinowa, podstawowa działalność CCI, przyniosła 106,3 mln EUR przychodów (91,4% łącznych przychodów CCI) co stanowiło wzrost o 45,4% r/r. Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 51,5% do 72,0 mln EUR, przychody z barów kinowych wzrosły o 43,3% do 15,0 mln EUR, a przychody z reklamy kinowej o 20,9% do 12,8 mln EUR. Tak dobre kinowe wyniki sprzedaży wynikają z połączenia bardzo dobrze przyjmowanych międzynarodowych produkcji filmowych, nowych ekranów otwartych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także rosnącej ceny biletów, po części związanej z rosnącym udziałem sprzedaży biletów na filmy 3D.

Liczba sprzedanych biletów wzrosła o 23,5% do 15,1 mln. Średnia cena biletu w EUR wzrosła o 23,7% do 4,77 EUR Średnia cena biletu wyrażona w walutach lokalnych wzrosła we wszystkich krajach działalności Spółki. Wzrost ten związany jest m.in. z wyższym udziałem biletów na filmy 3D w łącznej liczbie sprzedanych biletów.

W samym drugim kwartale przychody z działalności kinowej wzrosły o 26,9% r/r do 41,9 mln EUR. W tym okresie przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 24,6% r/r do 25.9 mln EUR, przychody z barów kinowych wzrosły do 8,6 mln EUR (+24,2% r/r), a przychody z reklamy kinowej wzrosły do 7,4 mln EUR (+39,7% r/r). Liczba sprzedanych biletów wzrosła o 6,6% do 5,8 mln EUR. Sprzedaż biletów wzrosła w drugim kwartale 2010 we wszystkich krajach działalności, poza Polska, gdzie sprzedaż spadła o 9,5% r/r z uwagi na żałobę narodową w kwietniu oraz wybory prezydenckie w czerwcu. Średnia cena biletu w tym okresie wyniosła 4,49 EUR (+16,9% r/r).

W pierwszej połowie 2010 r. EBITDA z działalności kinowej Cinema City wyniosła 28,1 mln EUR, a zysk operacyjny z działalności kinowej 18,6 mln EBIT (+135,6%).

Działalność związana z dystrybucją filmów w pierwszych 6 miesiącach 2010 odnotowała znaczącą poprawę. Przychody z dystrybucji filmów wzrosły o 56,4% r/r do 9,1 mln EUR, a na poziomie EBITDA i zysku operacyjnego zanotowane zostały dodatnie wyniki, w miejsce ujemnych rok wcześniej.

Plany na drugą połowę 2010 r.

Sieć kin

W II połowie br. Cinema City planuje otworzyć od 5 do 7 kin z około 65 ekranami, w tym 2 kina w Bułgarii (w Ruse oraz Starej Zagorze), 2 kina w Polsce (w Wałbrzychu i Bytomiu) oraz od 1 do 3 kin w Rumunii. Spółka planuje także zainstalowanie kolejnych 45 projektorów cyfrowych we wszystkich krajach działalności. Według stanu na koniec czerwca 2010, CCI posiada podpisane umowy na 41 nowych multipleksów z 411 ekranami, oraz prowadzi negocjacje co do kolejnych lokalizacji.

Dystrybucja filmów

W 2010 spółki Forum Film działające w 5 krajach: Izraelu, Polsce, na Węgrzech, w Bułgarii I Rumunii reprezentują Walt Disney Studio, a także innych niezależnych lokalnych jak i międzynarodowych producentów. Ta działalność będzie wzmocniona przez zaplanowaną na ten rok bogatą ofertę filmową Walt Disney Studio.

Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City:Wierzę, że druga połowa roku będzie kontynuować pozytywne trendy, jeśli chodzi o chodzenie do kina we wszystkich krajach naszej działalności. Lista filmów wygląda bardzo obiecująco i zawiera wiele kontumacji filmowych serii, których poprzednie odcinki notowały wysoką sprzedaż biletów, a także wiele produkcji 3D, jak Harry Potter, Narnia, Tangled, Throne Legacy i Megamind. Planujemy także kolejne otwarcia i ekspansję dystrybucji filmowej i reklamy kinowej. Kontynuujemy także analizę możliwości ekspansji na obecnych rynkach naszej działalności, jak i w innych krajach. Zawsze pamiętamy, aby wciąż budować zwyczaj „chodzenia do kina” a to jest możliwe, jeżeli nasze kina będą najlepsze, a nasi pracownicy będą oferować klientom najlepszą obsługę.

 

Spółka Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu. Sieć Spółki obejmuje 69 multipleksów z 677 ekranami, w sześciu krajach działalności (Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria i Izrael). Spóła posiada wiążące umowy na kolejne 41 multipleksy z 411 ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

Grupa Cinema City zatrudnia ponad 3,000 osób w 6 krajach

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.cinemacity.nl lub prosimy o kontakt:
Joanna Kotłowska
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
tel. (+48) 22 566 69 60 / kom: (+48) 510 024 028
j.kotlowska@cinema-city.pl

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
tel. (+48) 22 826 74 18 / kom: (+48) 500 202 355
pwojtaszek@nbs.com.pl