Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
27

wrz

Raport bieżący nr 25 /2010 z dnia 27 września 2010 r.: Zbycie akcji Spółki przez osobę obowiązaną do przekazania takiej informacji

Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, (”Spółka") informuje, że 27 września 2010 r. Spółka została poinformowana przez trzech członków zarządu Spółki oraz przez członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu przez spółkę z nimi powiązaną, I.T. International Theatres LTD, (w rozumieniu art. 160 ust.2 pkt .4.a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. p obrocie instrumentami finansowymi) 5 120 000 akcji zwykłych na okaziciela po cenie 39,0 zł za jedną akcję. Akcje zostały zbyte w transakcjach pakietowych podczas sesji na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Transakcje zostały zawarte w dniu 22 września 2010 i zostały rozliczone w dniu 27 września 2010. Po rozliczeniu transakcji I.T. International Theatres Ltd posiada 27 589 996 akcji Spółki co stanowi 53,88% ogólnej liczby akcji oraz 53,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 


Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.