Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
29

wrz

Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV. Aviva Investors Poland ma ponad 5% akcji Spółki.

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 29 września 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Aviva Investors Poland SA o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) i art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1538, ze zm.), Aviva Investors Poland SA, działając:
1. w imieniu własnym, jako podmiot, któremu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, których jest organem,
2. w imieniu i na rzecz „Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” oraz „Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego” (dalej „Fundusze”)
niniejszym informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki Cinema City International N.V. (dalej „Spółka”), dokonanej w dniu 22 września r. (rozliczanej w dniu 27 września br.), poziom zaangażowania Funduszy w ogólnej liczbie głosów przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W konsekwencji ww. zdarzenia:
1. Fundusze posiadają łącznie 2 998 479 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 2 998 479 głosów, które stanowią 5,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodzi 2 998 479 sztuk akcji Spółki, stanowiących 5,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 998 479 głosów, które stanowią 5,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed ww. zmianą:
1. Fundusze posiadały łącznie 2 260 479 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 260 479 głosów, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a
2. w skład zarządzanych przez Aviva Investors Poland SA portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z których Aviva Investors Poland SA, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wchodziło 2 260 479 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 260 479 głosów, co stanowiło 4,41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”