Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
25

paź

Raport bieżący nr 27/2010 z dnia 25 października 2010 r.:Zawiadomienie o zmianie w akcjonariacie Cinema City International NV

Zarząd spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, („Spółka") informuje, że 25 października 2010 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA („Aviva OFE”) o następującej treści:


„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 69 ust 2 pkt 1 ppkt a i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539) informujemy, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Cinema City International N.V. („Spółka”) z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, zawartych w dniu 19 października 2010 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”), zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 10%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 22 października 2010 roku Aviva OFE posiadał 5 123 050 sztuk akcji Spółki, stanowiących 10,01% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5 123 050 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło ponad 10,01% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 25 października 2010 roku Aviva OFE posiadał 5 004 326 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,77% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 5 004 326 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,77% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. . 5:53 i nast. holenderskiej Ustawy o rynkach finansowych i nadzorze nad tymi rynkami z dnia 28 września 2006 r. (Ustawa o nadzorze finansowym – Wft.) w związku z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.