Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
11

sty

Raport bieżący nr 2/2007 z 11.1.2007: Podsumowanie działań stablilizacyjnych

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych Zarząd spółki Cinema City International N.V. ("Spółka") informuje, że upłynął okres, w którym mogły być podejmowane działania stabilizacyjne w stosunku do akcji Spółki oraz przedstawia informacje na temat działań stabilizacyjnych podjętych przez Menedżera Stabilizującego wskazanego w tabeli poniżej w związku z ofertą akcji Spółki ("Oferta") przeprowadzaną na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego w dniu 17 listopada 2006 r. przez Urząd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi w Holandii (Autoriteit Financiele Markteń).


Menadżer Stabilizujący:   Bank Austria Creditanstalt AG
Okres stabilizacji: Rozpoczęcie: 8 grudnia 2006 r.
Zakończenie: 5 stycznia 2007 r.
Cena Akcji w Ofercie: 19,30 zł za akcję
Liczbą akcji objętych i sprzedanych w Ofercie: 18.014.004 akcje zwykłe na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,01   EUR   każda,   w   tym   2.349.652   akcji   w   ramach   Opcji
Dodatkowego Przydziału zgodnie z definicją poniżej

I.T. International Theatres Limited (główny akcjonariusz Spółki, "Główny Akcjonariusz") przyznał Menedżerowi Stabilizującemu opcję podlegającą wykonaniu w okresie 30 dni po dniu przydziału, uprawniającą Menedżera Stabilizującego do nabycia od Głównego Akcjonariusza dodatkowych akcji Spółki w liczbie do 2.349.652, stanowiących maksymalnie 15% liczby akcji oferowanych w Ofercie łącznie przez Spółkę, Israel Theatres Limited, Pana Amosa Weltscha oraz Pana.Marlca Segalla ("Opcja Dodatkowego Przydziału", Opcja Green-shoe). Opcja Dodatkowego Przydziału (Opcja Green-shoe) została przyznana wyłącznie w celu dokonania dodatkowego przydziału akcji Spółki w ramach Oferty oraz pokrycia krótkich pozycji wynikających z dokonywania transakcji stabilizacyjnych Opcja Dodatkowego Przydziału (Opcja Green-shoe) została wykonana w całości przez Menedżera Stabilizującego. Z tytułu zbycia 2.349.652 akcji, które pokryły Opcję Dodatkowego Przydziału, Główny Akcjonariusz uzyskał kwotę w wysokości 45.348.283,6 zł.

Menedżer Stabilizujący nie podjął żadnych działań stabilizacyjnych.

Podstawa prawna: Art. 9 ust. 3 i art. 11 (f) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych w zw. z art. 56 ust.l pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki Israel Greidinger - pełnomocnik