Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
29

sie

Zamkniecie transakcji – spełnienie sie warunków zawieszajacych dotyczacych sprzedaży akcji w Rilon Bulgaria Jsc (Centrum Handlowe w Plovdiv w Bulgarii) na rzecz GE Real Estate oraz Quinlan Private

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2007 z 30 czerwca 2007 r. Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") informuje, że w wyniku spełnienia się wszystkich warunków zawieszających dotyczących sprzedaży 50% z akcji Rilon Bulgaria Jsc, posiadanych przez Spółkę za pośrednictwem jej podmiotu zależnego - IT Sofia B.V. w dniu 28 sierpnia 2007 r. nastąpiło zamknięcie i rozliczenie transakcji, tj., przeniesienie akcji Spółki w Rilon Bulgaria Jsc na GE Real Estate Central and Eastern Europe oraz Quinlan Private oraz zapłata na rzecz Spółki ceny nabycia akcji w wysokości 8 280 tys. EUR.

Przed tą transakcją Spółka, za pośrednictwem IT Sofia B.V., posiadała 30% akcji w kapitale zakładowym Rilon Bulgaria Jsc – spółki prawa bułgarskiego, która jest właścicielem nieruchomości w Plovdiv, jednym z największych miast w Bułgarii, i realizuje projekt budowy Centrum Handlowego Plovdiv, tj., budowę nowoczesnego centrum handlowego i rozrywki w Plovdiv.

Po zamknięciu transakcji Spółka za pośrednictwem IT Sofia B.V. posiada 15% akcji Rilon Bulgaria Jsc i razem z Ocif Developemt Ltd. odpowiada za ukończenie i realizację projektu budowy Centrum Handlowego Plovdiv.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Spółki: Israel Greidinger – członek zarządu, pełnomocnik