Global City Holdings
Relacje inwestorskie
Archiwum
31

sty

Raport bieżący nr 3/2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) przekazuje do wiadomości przewidywane daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2011r.:

1. Skonsolidowany raport roczny za 2010 r.: 15 marca 2011 r.
2. Skonsolidowany raport kwartalny za 3 miesiące kończące się 31 marca 2011.: 19 maja 2011 r.
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2011 r. (wraz z wynikami finansowymi za 6 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 czerwca 2011): 31 sierpnia 2011 r.
4. Skonsolidowany raport kwartalny za 9 miesięcy i za 3 miesiące kończące się 30 września 2011 r. – 18 listopada 2011 r.

 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. § 100 ust. 1 oraz § 86 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen – pełnomocnik