Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
15

mar

Wyniki finansowe Cinema City za 2010 r. Rekordowe wyniki finansowe zwieńczone udaną akwizycją

W 2010 r. Cinema City International N.V. odnotowała przychody związane z działalnością kin wysokości 234,5 mln EUR (+24,4% r/r) i przychody ze sprzedaży nieruchomości 91,2 mln EUR (+296,1% r/r). Łączne przychody wyniosły 325,8 mln EUR (54,0% r/r), EBITDA 56,2 mln EUR (+21,1% r/r) oraz zysk netto 30,4 mln EUR (+24,5% r/r). Przychody związane z działalnością kin obejmują działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami. Przychód ze sprzedaży nieruchomości stanowi jednorazowy przychód ze sprzedaży działalności deweloperskiej Cinema City w Bułgarii w 2 kw. 2010. 

W samym 4 kw. Ciemna City wypracowała 56,6 mln EUR (- 3,1% r/r) przychodów. EBITDA wyniosła 11,7 mln EUR (+2,5%), natomiast zysk netto 5,6 miliona EUR (+1,5%). Wszystkie wyniki w 4 kwartale 2010 r. zostały osiągnięte z działalności związanej z kinami,

Dalszy rozwój organiczny sieci kin: otwarcie 7 multipleksów z 63 nowymi ekranami oraz otwarcie po remoncie kina w Izraelu z 4 ekranami (6 ekranów przed remontem). Łącznie w Izraelu zostało zamkniętych 7 ekranów. Na koniec 2010 r. Cinema City posiadała 75 multipleksów z 722 ekranami (+8,5% r/r),

Znacząca akwizycja Palace Cinemas zakończona w styczniu 2011 r. Do sieci zostało dodanych 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech (4), Słowacji (3) oraz w Czechach (8). Znaczący wzrost udziału w rynku węgierskim i czeskim. Wejście na rynek słowacki. Od 1 stycznia br. CCI prowadzi 90 multipleksów z 863 ekranami w 7 krajach,

Sprzedaż działalności deweloperskiej w Bułgarii w 1 kwartale 2010 r. CCI koncentruje się na swojej głównej, kinowej działalności. Cena sprzedaży wyniosła 91,2 mln EUR. Pierwsza część ceny w wysokości 76,2 mln EUR została już uregulowana. Pozostałe 15 mln EUR zostanie zapłacone w 2011 r.,

Cinema City jest liderem w Europie pod względem cyfryzacji: Spółka zainstalowała ponad 100 cyfrowych projektorów w 2010 r. Po przejęciu sieci Palace Cinemas, Cinema City posiada 300 zamontowanych projektorów (stan na 15 marca 2011 r.). Liczba tytułów 3D w kinach wzrosła w 2010 r. o 60%. Udział biletów na filmy 3D w ogólnej liczbie biletów sprzedanych w sieci Cinema City wzrósł z 17% w 2009 r. do około 33% w 2010,

Spółka podpisała aneks do ogólnej umowy z IMAX® Corporation w celu zamiany wszystkich systemów wyświetlających filmy w kinach IMAX® na cyfrowe. Dodatkowo Spółka rozszerzyła działalność związaną z IMAX® na Izrael,

Rozwój dystrybucji filmów. Forum Film Romania jest od 1 kwartału 2010 r. wyłącznym dystrybutorem filmów studia Walt Disney w Rumunii. Podpisano również nowe umowy dystrybucyjne: Forum Film Bulgaria dystrybuuje filmy produkowane przez studia Paramount i Universal, natomiast Forum Film Israel poddystrybuuje filmy dla studia Sony i Fox,

Prace przygotowawcze przed budową trzeciego megapleksu Planet w Rishon Letzion w Izraelu. Nabycie ziemi w 4 kw. 2010 r. Rozpoczęcie prac budowlanych - 1 kw. 2011 r,

Po zakupie 141 ekranów na początku roku Cinema City planuje w 2011 r. otwarcie 5-7 kin z około 50-70 ekranami oraz zamontowanie kolejnych 150-200 projektorów cyfrowych. Konsolidacja wyników od 1 stycznia 2011 r. oraz osiągnięcie synergii z nowo kupionymi kinami Palace Cinemas w trzech krajach przełożą się na większą skalę działalności Cinema City.

“Jestem dumny mówiąc, że ponad 30 milionów widzów w 2010 r. zagłosowało na Cinema City. Szczególną przyjemność sprawia nam obserwowanie z roku na rok coraz liczniejszej widowni w naszych multipleksach. W 2010 r. zanotowaliśmy rekordowe wyniki pod względem przychodów, EBITDA i zysku netto i dalej budowaliśmy fundamenty dla wzrostu na kolejne lata. Cieszę się, że dzięki przejęciu sieci Palace Cinemas na początku 2011 r. staliśmy się trzecim największym operatorem kin w Europie i będziemy obsługiwać widzów w 90 multipleksach w 7 krajach.”, powiedział Moshe J. Greidinger, Prezes Cinema City, największego operatora kin wielosalowych w Europie Środowo-Wschodniej i Izraelu. “Organicznie otworzyliśmy ponad 60 nowych ekranów w zeszłym roku, a cyfryzacja kin, która w roku Avatara i Alicji w Krainie Czarów, stała się wyznacznikiem zmian na rynku, pozwoliła nam zwiększać przychody zarówno z większej liczby widzów, jak i z tytułu wyższych cen na bilety w 3D.”

* wybrane dane finansowe za 2010 oraz za 4 kw. 2010 zostały zaprezentowane w załączniku nr 1.

W sprawozdaniu finansowym za 2010 r., Spółka prezentuje swoje wyniki operacyjne z podziałem przychodów na przychody związane z działaniem kin oraz przychody ze sprzedaży nieruchomości. Powodem takiego przedstawienia wyników, jest jednorazowa wysoka kwota przychodu ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii, która została w pełnej kwocie uwzględniona w rachunku zysków i strat w 2 kw. 2010. Przychody związane z działalnością kin uwzględniają działalność kinową, dystrybucję filmów oraz działalność na rynku nieruchomości związaną z kinami.
 

2010 był rekordowym rokiem pod względem przychodów, EBITDA i zysku netto. Przychody związane z działalnością kinową wzrosły o 22,4% do 234,5 mln EUR w 2010 r. W 4 kw. zanotowano 3% spadek przychodów z działalności kinowej, czego głównym powodem była wysoka baza z 4 kw. 2009 r., kiedy to w kinach pojawił się Avatar. 

Przychody ze sprzedaży nieruchomości, które miały wpływ na wyniki w 2 kw. 2010 wyniosły 91,2 mln EUR (+296.1% r/r), stanowią jednorazowy przychód takiej wielkości, wynikający ze sprzedaży działalności deweloperskiej CCI w Bułgarii. W 2009 r. Spółka wykazała przychody ze sprzedaży nieruchomości znacznie mniejszej wielkości, tzn. 23,1 mln EUR (środki pochodzące ze sprzedaży 30% udziałów w projekcie Mall of Plovdiv w Bułgarii).

Wyniki finansowe Cinema City w poprzednich latach (w mln EUR)

Przychody Cinema City z działalności związanej z kinami z podziałem na kraje działalności Spółki w roku 2010 i 2009
 

 

W 2010 r. przychody Cinema City wzrosły na wszystkich rynkach działalności Spółki,
w porównaniu z 2009 r. Przychody z działalności w Polsce stanowiły niemal 50% wszystkich przychodów Cinema City (wzrost w EUR o 12,7%). Największy wzrost przychodów Spółka odnotowała na rynku rumuńskim (+135,9%), na którym Cinema City otworzyła 3 nowe multipleksy w 2010 r., oraz bułgarskim (+51,0%), gdzie Spółka uruchomiła kolejne 2 kina.

Działalność kinowa przyniosła 215,6 mln EUR przychodów (92,0% łącznych przychodów CCI) co stanowiło wzrost o 24,9% r/r. Przychody ze sprzedaży biletów wzrosły o 26,9% do 142,7 mln EUR, przychody z barów kinowych wzrosły o 25,3% do 44,7 mln EUR, a przychody z reklamy kinowej o 15,0% do 28,1 mln EUR. EBITDA z działalności kinowej wyniosła 53,2 mln EUR, co oznacza 41.1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Liczba sprzedanych biletów wzrosła w ubiegłym roku o 11,1% do 30,5 mln. Średnia cena biletu w EUR wzrosła o 14,4% r/r do 4,68 EUR. Wzrost ten był związany m.in. z wyższym udziałem biletów na filmy 3D w łącznej liczbie sprzedanych biletów, który wyniósł 33% w 2010 r., wobec 17% w roku 2009 oraz silniejszymi walutami lokalnymi vs euro, w porównaniu z 2009 r.

W samym 4 kw. przychody z działalności kinowej spadły o 2,4% r/r do 51,7 mln EUR. W tym okresie przychody ze sprzedaży biletów spadły o 5,4% r/r do 32,6 mln EUR. Liczba sprzedanych biletów okazała się niższa o 8,3% (7,4 mln), jednak średnia cena biletu wzrosła o 2,3% do 4,4 EUR. Przychody z barów kinowych pozostały na tym samym poziomie 10,9 mln EUR (+0,4% r/r). Natomiast przychody z reklamy kinowej w tym samym czasie wzrosły o 6,9% do 8,3 mln EUR.

Działalność związana z dystrybucją filmów odnotowała dalszą poprawę wyników w 2010 r. Przychody z dystrybucji filmów wzrosły o 22,4% r/r do 17,0 mln EUR. EBITDA z dystrybucji filmów wyniosła 83 tysiące EUR, kiedy to w 2009 r. zanotowano stratę w wysokości 405 tysięcy EUR. Pozytywnemu wynikowi Cinema City związanemu z dystrybucją filmów sprzyjał ciekawy repertuar filmów prezentowanych w 2010 r., ekspansja na rynek rumuński oraz podpisanie umów z nowymi wytwórniami filmowymi w Izraelu i Bułgarii.

Realizacja strategii

Sieć kin

W 2010 r. Cinema City otworzyła 63 ekrany w 7 kinach na terenie 3 krajów oraz otworzyła po remoncie kino w Izraelu z 4 ekranami (6 ekranów przed remontem). W ramach modernizacji sieci Spółka zamknęła 7 ekranów w Izraelu. Przez cały 2010 r. Cinema City kontynuowała szybką cyfryzację sieci osiągając liczbę 300 projektorów cyfrowych, co stanowiło 36% ekranów Cinema City w 2010 r.

Otwarcia Cinema City 2010

Cinema City zainwestowała w 2010 r. 44,8 mln EUR. Dalsza ekspansja sieci kin zaangażowała 40 mln EUR, które zostały wydane na otwarcia nowych kin w 2010 r., cyfryzację sieci oraz inwestycje w trzeci megapleks Planet w Rishon Letzion, którego budowa jest w pełni prowadzona przez Cinema City. Otwarcie tego 25-ekranowego megapleksu z pierwszym ekranem IMAX w Izraelu planowane jest w połowie 2012 r.

W styczniu 2011 r. Cinema City nabyła sieć kin Palace Cinemas w Europie Środkowo-Wschodniej obejmującą 141 ekranów w 15 multipleksach na Węgrzech (4 kina z 47 ekranami), w Czechach (8 kin z 65 ekranami) i na Słowacji (3 kina z 29 ekranami). Budowane kino w Ostrawie z 8 ekranami powinno zostać otwarte w 2012 r. Cena zakupu sieci wyniosła 28 mln EUR i odpowiada 6-krotności wartości „znormalizowanej” EBITDA nabytych podmiotów za rok 2010. CCI zapłaciła 21,4 mln EUR w gotówce i przejęła 6,6 mln EUR długu nabywanego od spółek zależnych. Ta akwizycja znacznie umacnia pozycję CCI na rynkach węgierskim i czeskim oraz dodaje Słowację do rynków działalności CCI.

Dzięki przejęciu Palace Cinemas i otwarciom nowych multipleksów w 2010 r. Cinema City prowadzi 90 multipleksów z 863 ekranami, w 7 krajach: Polsce, Izraelu, Czechach, Bułgarii, Rumunii oraz na Węgrzech i Słowacji (stan na 15 marca 2011 r.).

W marcu 2011 r. CCI miała podpisane umowy na 35 nowych multipleksów z około 360 ekranami, których otwarcie planowane jest na lata 2011-2013.

 

Reklama kinowa i dystrybucja filmów

2010 był udanym rokiem dla reklamy kinowej. Popyt na ten typ reklamy cały czas rósł wraz z nowymi międzynarodowymi kampaniami i specjalnymi akcjami, takimi jak „Środy z Orange” w Polsce czy „Wtorki z Vodafone” na Węgrzech.

Dodatkowo Forum Film Bulgaria podpisała umowę na dystrybucje filmów produkowanych przez studia Paramount i Universal, natomiast Forum Film Israel poddystrybuuje filmy dla studia Sony i Fox.


Plany na rok 2011

Po przejęciu Palace Cinemas Spółka przystępuje do integracji obu podmiotów, której celem jest poprawa funkcjonowania byłych multipleksów Palace Cinemas oraz osiągnięcie synergii z połączenia dwóch organizacji. Cinema City spodziewa się, że dzięki większej skali działalności na Węgrzech i w Czechach działalność związana z kinami zostanie wzmocniona.

W 2011 r. Spółka planuje otwarcie kolejnych 5-7 multipleksów z 50-70 ekranami: 4-5 kin w Rumunii oraz po jednym kinie w Bułgarii i Polsce. Prace budowlane megapleksu Planet w Rishon Letzion rozpoczęły się na początku roku i będą kontynuowane przez cały rok.

Spółka planuje również zainstalowanie kolejnych 150-200 projektorów cyfrowych we wszystkich krajach działalności. W marcu 2011 r. CCI miała podpisane umowy na 35 nowych multipleksów z około 360 ekranami.

Moshe J. Greidinger, prezes Cinema City: Integracja Palace Cinemas z Cinema City na Węgrzech i w Czechach rozpoczęła się zaraz po podpisaniu umowy i przebiega zgodnie z harmonogramem. Skutki integracji będą widoczne począwszy od 2 kw. 2011 r. Mamy dokładnie zaplanowane zadania związane z poprawą rentowności Palace Cinemas oraz osiągnięciem synergii w nadchodzących 1-2 latach. Dodatkowo wierzę, że 2011 przyniesie nam wiele bardzo dobrych międzynarodowych tytułów, takich jak Piraci z Karaibów, Harry Potter, Cars 2, Rio oraz wielu rodzimych produkcji, głównie w Polsce. Spodziewamy się również około 30 tytułów w technologii 3D, do prezentowania których jesteśmy przygotowani we wszystkich krajach działalności.”

Cinema City International jest największym operatorem kin wielosalowych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu. Spółka prowadzi 90 multipleksy z 863 ekranami, w 7 krajach: Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Izrael. Obecnie w budowie jest 35 multipleksów z około 360 nowymi ekranami. Dodatkowo, Cinema City prowadzi działalności związane z działalnością kinową: reklamę w kinach oraz dystrybucję filmów.

W 2010 r. Cinema City sprzedała 30,5 mln biletów w 6 krajach (11,1% więcej niż w 2009 r.).

Grupa Cinema City zatrudnia ponad 4,000 osób w 7 krajach.


W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt::

Joanna Kotłowska
Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich
tel. (+48) 22 566 69 60 / kom: (+48) 510 024 028
j.kotlowska@cinema-city.pl

Piotr Wojtaszek
NBS Communications
tel. (+48) 22 826 74 18 / kom: (+48) 500 202 355
pwojtaszek@nbs.com.pl

 

Załącznik 1
Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat