Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
10

maj

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cinema City International NV zwołanego na dzień 21 czerwca 2011

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka") przekazuje treść dokumentu ” Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy” zawierającego projekty uchwał, wraz z ich wyjaśnieniami, oraz załącznikiem z projektem zmian statutu Spółki, na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane w Rotterdamie na dzień 21 czerwca 2011.

Cinema City International NV Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
Załącznik z projektem zmian statutu Spółki
 

Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust.1. pkt 2 oraz art. 56 ust 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.