Global City Holdings
Dla prasy
Archiwum
22

cze

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Cinema City International N.V. (21 czerwca 2011)

Zarząd Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 21 czerwca 2011 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Rotterdam,

Holandia, o godz. 15.00 czasu lokalnego.

Wiążącą wersją językową uchwał jest wersja angielska.
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 1 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2010 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 2 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia uznać decyzję Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2010 na powiększenie zysków z lat ubiegłych oraz podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości zero za rok obrotowy 2010, zgodnie z propozycją Zarządu przedstawioną w Raporcie Rocznym za 2010 r.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 3 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 6. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w zarządzie Spółki w roku obrotowym 2010.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2010.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
_____________________________________________________________________________
Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 9 w sprawie powołania KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia powołać KPMG Accountants NV na niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2011.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 6 a. z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 10a. Skład Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Arthur F. Pierce na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
__________________________________________
Uchwała nr 6 b. z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 10b. Skład Rady Nadzorczej
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia ponownie powołać Pana Yair Shilhav na członka Rady Nadzorczej na czteroletnią kadencję ze skutkiem od dnia podjęcia uchwały.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
__________________________________
Uchwała nr 7 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 11 w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 6 Statutu Spółki do wyemitowania akcji
Spółki
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki na okres 5 lat do wyemitowania akcji Spółki do maksimum obliczonego poprzez odjęcie całkowitej liczby akcji wyemitowanych w momencie emisji od całkowitej liczby akcji w ramach kapitału autoryzowanego Spółki w momencie emisji, oraz upoważnić Zarząd na podstawie art. 7 ust. 5 Statutu Spółki do wyłączenia lub ograniczenia, całkowicie wedle uznania Zarządu, prawa poboru akcjonariuszy, zgodnie z art. 7 ust. 2 Statutu, pod warunkiem, że wszystkie odnośne uchwały Zarządu dotyczące kwestii akcji oraz wyłączenia lub ograniczenia praw poboru zostaną uprzednio przyjęte
przez Radę Nadzorczą.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Uchwała nr 8 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 12 w sprawie upoważnienia Zarządu na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki do nabycia akcji Spółki przez Spółkę
____________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia upoważnić Zarząd na podstawie art. 9 ust. 3.c Statutu Spółki na okres 18 miesięcy do skupu akcji Spółki, a także upoważnić Zarząd do wyodrębnienia istniejących akcji Spółki, bez względu na to, czy takie akcje zostały skupione, czy sprzedane przez Spółkę przed lub po dacie przyjęcia tej uchwały, w kontekście planu motywacyjnego dla pracowników lub innych ogólnych celów korporacyjnych, pod warunkiem, że ograniczenia art. 9 Statutu, są należycie przestrzegane w odniesieniu do maksymalnej liczby akcji oraz utrzymania ich w granicach cenowych pomiędzy nominalną wartością akcji, a 110% średniej ceny akcji według notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie pięciu dni przed dokonaniem transakcji.
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
________________________________________________________________________
Uchwała nr 9 z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia
dotycząca punktu obrad nr 13 w sprawie zmiany statutu Spółki zgodnie z projektem przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV i upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatów kancelarii De Brauw Blackstone Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu
__________________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N.V. z siedzibą w
Amsterdamie, Holandia („Spółka”) postanawia zmienić statut Spółki zgodnie z projektem
przygotowanym przez De Brauw Blackstone Westbroek NV z dnia 9 maja 2011 i
upoważnienie każdego oraz wszystkich członków Zarządu Spółki a także każdego i
wszystkich notariuszy, partnerów oraz asocjatów kancelarii De Brauw Blackstone
Westbroek NV do sporządzenia projektu aktu notarialnego dotyczącego zmiany statutu w celu złożenia wniosku o uzyskanie wymaganego ministerialnego oświadczenia o braku
zastrzeżeń, a także sporządzenia i podpisania aktu notarialnego dotyczącego zmiany
statutu
§2
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
******
____________________________________________________________________________
Podstawa prawna: Art. 5:53 i następne Holenderskiej Ustawy z dnia 28 września 2006 o nadzorze finansowym (Wft.) oraz Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.)


Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Spółki:
Nissim Nisan Cohen - pełnomocnik